Gemeentebelangen Rijswijk presenteert haar verkiezingsprogramma 2018-2022Logo_gbr_18_2_2017.png

Samen maken wij onze stad

Tijdens de buitengewone ledenvergadering op 1 februari is met algemene instemming het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Rijswijk vastgesteld.
Lijsttrekker Ronald van der Meij: "In de afgelopen maanden is met veel enthousiasme en een grotendeels nieuw team gewerkt aan een mooi en evenwichtig programma waarbij we richting geven aan waar wij met Rijswijk als stad naar toe willen. De komende 4 jaar zullen belangrijke vraagstukken voor onze stad opgepakt moeten worden. Hoe gaan wij om met de verwachte inwonersgroei, met verduurzaming, hoe gaan wij verder de leegstand in de Plaspoelpolder en Bogaard te lijf, hoe betrekken we inwoners en bedrijven nog meer bij onze stad? Maar ook zoeken wij nadrukkelijk de menselijk maat in de zorg en willen wij meer dan nu het geval is de verbinding tussen ouderen en jongeren leggen. Ook het thema veilige wijken belichten wij in ons programma met onder meer voorstellen voor het vergroten van handhavingscapaciteit en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Goed, betrokken en professioneel bestuur is wat Rijswijk verdient".
 
Onze belangrijkste speerpunten:

 1. Renovatie oude stadhuis: realiseren Huis van de stad.
 2. Aanpak probleemstraten met onderhoudsachterstanden.
 3. Regie voeren over ontwikkeling- en bestrijden leegstand Bogaard en Plaspoelpolder.
 4. Vergroten van handhavingscapaciteit voor aanpak ergernissen op straat.
 5. Instellen kennispunt voor ouderen over comfortabel en veilig wonen.
 6. Actieve bemiddeling werkzoekenden naar werk. Daling uitkeringsgerechtigden.
 7. Geen kinderen in armoede middels inzet gezinscoaches en samenwerking scholen.
 8. Menselijke maat bij het verlenen van zorg door meer samenwerking instanties.
 9. Vereenvoudigen parkeerbeleid aan de hand van gedegen evaluatie.
 10. Aanstelling "jeugd-wethouder" afkomstig uit de jongerendoelgroep.
 11. Behoud museum en koppeling Strandwalfestival met viering Vrede van Rijswijk.
 12. Geen lastenverzwaring voor onze burgers, bedrijven en instellingen.

Wilt u meer weten over ons verkiezingsprogramma? Klik hier.
Dit nieuwsbericht is van Gemeentebelangen-Rijswijk
https://gemeentebelangenrijswijk.nl/nieuws/gemeentebelangen-rijswijk-presenteert-haar-verkiezingsprogramma-2018-2021.html